Magnetkameraundersökning av knäled hos 16-årig pojke.

I Mehdis fall brast rättssäkerheten allvarligt.

Mehdi är en av de ungdomar som skrivits upp i ålder på grundval av en medicinsk åldersbedömning. Här brister rättssäkerheten allvarligt.

  • Migrationsverket bröt mot den utfästelse som gjorts i samband med intervjun.
  • I beslutsunderlaget angavs ett felaktigt datum för MR-undersökningen.
  • Det är troligt att det knä som påstås vara Mehdis tillhört någon annan.
  • Beslutsgången kan inte kan följas genom journalanteckningar.
  • Bilderna från Mehdis tandröntgen är inte är märkta.

Vid Mehdis intervju hos Migrationsverket i juli 2017 ställde hans offentliga biträde frågan: ”Ifrågasätter ni åldern?” och fick svaret ”Om det inte framkommer några nya uppgifter så ser jag idag ingen anledning att ifrågasätta åldern.”

Trots detta blev han senare ”erbjuden” att genomföra medicinsk åldersbedömning. När god man frågade om anledningen svarade teamledaren hos Migrationsverket att det kommit nya instruktioner/riktlinjer från Migrationsverket om att samtliga som inte kunnat bevisa sin ålder skriftligen skulle erbjudas medicinsk åldersbedömning.

I samråd med sitt offentliga biträde och sin godeman accepterade Mehdi att genomföra den medicinska åldersbestämningen. Tänderna röntgades i X-stad 20 november 2017 och ett knä undersöktes med MR-kamera i Y-stad 20 december.

I januari 2018 fick han sitt avslagsbeslut från Migrationsverket med beskedet att hans ålder hade skrivits upp med tre månader. Hans nya födelsedatum sammanföll med beslutsdatum.

I Migrationsverkets beslut anges att åldersuppskrivningen gjorts med utgångspunkt från tandröntgen 20 november och magnetkameraundersökning 27 november. ”Av utlåtandet från Rättsmedicinalverket framgår att resultatet av de genomförda undersökningarna talar för att du är 18 år eller äldre och att det är betydligt mer sannolikt att du är över än under 18 år.”

I beslutsunderlaget angavs alltså ett felaktigt datum för MR-undersökningen. När detta påpekades för RMV hänvisade man till ”den mänskliga faktorn” och skickade ett nytt utlåtande, identiskt med det första sånär som på att datum för MR-undersökning ändrats till 20 december. Beslutsunderlaget var undertecknat av Johan Berge, rättsläkare och daterat 28 december.

Utlåtandet undertecknades en vecka från Mehdis undersökning. Denna vecka innehöll totalt tre arbetsdagar (21, 22 och 27 december). Det är inte sannolikt att man under denna tid, i samband med jul, fått fram de två oberoende läkarnas bedömningar som sedan kunnat bedömas och vägas ihop av Johan Berge. Betydligt troligare är att det knä som påstås vara Mehdis faktiskt tillhört någon annan, som undersöktes det angivna datumet 27 november. Det är anmärkningsvärt och rättsosäkert att beslutsgången inte kan följas genom journalanteckningar, speciellt som det bevisligen har skett någon sorts misstag i hanteringen.

Ytterligare ett alarmerande faktum är att bilderna från Mehdis tandröntgen inte är märkta, varken med namn, datum eller annan identifikation. Detta skapar ytterligare risker för att ”den mänskliga faktorn” ska göra misstag som blir omöjliga att spåra.